Εγγραφή μελών

Σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 5 του καταστατικού της εταιρείας, οι κατηγορίες και η διαδικασία εγγραφής νέων μελών έχουν ως εξής:

  1. Τα μέλη της Εταιρίας διακρίνονται σε τακτικά, αρωγά και επίτιμα.
  2. Ως Τακτικό Μέλος της Εταιρίας δύναται να εγγραφεί κάθε Έλληνας πολίτης, που δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα.
  3. Αρωγά Μέλη είναι τα φυσικά εκείνα πρόσωπα, που ενδιαφέρονται για τους σκοπούς της Εταιρίας κι επιθυμούν να συμβάλλουν οικονομικά, ηθικά και πνευματικά στην πραγματοποίησή τους.
  4. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προσωπικότητες που παρέχουν σημαντικές υπηρεσίες στην Εταιρία προς ευόδωση των σκοπών της.
  5. Πρόσωπο που ζητεί την εγγραφή του σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες θεωρείται πως ανεπιφύλακτα αποδέχεται το Καταστατικό της Εταιρίας. Για να αποκτήσει την ιδιότητα του μέλους, με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, υποβάλλει σχετική αίτηση στο Δ.Σ., υπογεγραμμένη από δύο (2) τακτικά μέλη. Το Δ.Σ. εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση εγγραφής, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών του.

 

Σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 6 του καταστατικού της εταιρείας,  οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών έχουν ως εξής:

  1. Τα τακτικά, αρωγά και επίτιμα μέλη, καταβάλλουν με την εγγραφή τους στην Εταιρία δικαίωμα εγγραφής, καθώς και ετήσια συνδρομή.
  2. Κατά την ίδρυσή της το δικαίωμα εγγραφής καθορίζεται σε πενήντα ευρώ (€ 50,00) και η ετήσια συνδρομή σε τριάντα ευρώ (€ 30,00). Τα ποσά αυτά δύναται να αυξομειωθούν με απόφασης του Δ.Σ. Το Δ.Σ. μπορεί να προτείνει μεγαλύτερη εγγραφή και ετήσια συνδρομή για τα νομικά πρόσωπα, μειωμένη δε εγγραφή και συνδρομή για τα δόκιμα μέλη και για τους εκπαιδευτικούς.
  3. Τα τακτικά μέλη με την είσοδό τους στην Εταιρία έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, όπως και κάθε άλλο δικαίωμα που απορρέει από το παρόν καταστατικό.
  4. Τα επίτιμα και αρωγά μέλη δεν υποχρεούνται στην καταβολή δικαιώματος εγγραφής και ετήσιας συνδρομής, δικαιούνται όμως να μετέχουν σε όλους τις εκδηλώσεις της Εταιρίας και δύνανται να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις.
  5. Άπαντα τα μέλη υποχρεούνται να συμμορφώνονται στις διατάξεις του Καταστατικού, να εκτελούν πρόθυμα και ενσυνείδητα τις εργασίες που τους ανατίθενται, να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρίας και να τηρούν τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Advertisements