Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου με την επωνυμία

«ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΜΟΥΣΕΙΟΥ «ΣΤΡ. ΔΗΜ. ΠΛΑΠΟΥΤΑΣ & ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ»»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΑΡΘΡΟ 1 – Ίδρυση – Επωνυμία

Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ «ΣΤΡ. ΔΗΜ. ΠΛΑΠΟΥΤΑΣ & ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ»», που θα αναφέρεται στη συνέχεια ως η «Εταιρία». Η Εταιρία είναι Σωματείο ανεξάρτητο, που δεν επιδιώκει σκοπούς κερδοσκοπικούς, επαγγελματικούς, ή πολιτικούς, λειτουργεί σύμφωνα με τους Ελληνικούς Νόμους και συνεργάζεται με παρεμφερείς οργανώσεις ή οργανισμούς.

 

ΑΡΘΡΟ 2 – Έδρα – Σφραγίδα

Έδρα της Εταιρίας είναι το χωριό Παλούμπα Γορτυνίας του Νομού Αρκαδίας. Η Εταιρία χρησιμοποιεί στρογγυλή σφραγίδα, με την φυσιογνωμία του οπλαρχηγού Δημητρίου Πλαπούτα, πλαισιωμένου από την επωνυμία της.

 

ΑΡΘΡΟ 3 – Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι η ηθική και υλική συμπαράσταση των προσπαθειών που γίνονται για τη μελέτη, προστασία, συντήρηση και αναστήλωση του Πύργου Πλαπούτα και των αρχαιολογικών χώρων που περιβάλλουν την περιοχή και γενικότερο του Δήμου Γορτυνίας, ως μοναδικών δειγμάτων πολιτισμού και ανθρώπινης δημιουργίας, καθώς και η προβολή των μνημείων αυτών και της εν γένει πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η προάσπιση και ανύψωση στη συνείδηση του λαού των ελληνικών λαογραφικών παραδόσεων της Αρκαδικής γης. Η συμμετοχή σε εκδηλώσεις εθνικού και διεθνούς ενδιαφέροντος. Η διοργάνωση ημερίδων προς ενίσχυση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού. Η δημιουργία συλλογής κειμηλίων, ιστορικών εγγράφων από την εθνική δράση των ενδόξων γενών του Έθνους, καθώς επίσης και η συλλογή κειμηλίων και ιστορικών εγγράφων από τη εθνική δράση του Στρατηγού Δημητράκη Πλαπούτα και άλλων Αγωνιστών. Οι παραπάνω συλλογές θα έχουν αποκλειστικό προορισμό να εμπλουτίσουν το μουσειακό χώρο του Πύργου Πλαπούτα για την αναστήλωση του οποίου και τη δημιουργία συναφών χώρων διαλαμβάνει και προβλέπει η σχετική απόφαση ένταξης του έργου από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η θέσπιση βραβείων για όσους ερευνούν, προβάλλουν προσωπικότητες ατόμων, που κατάγονται από την Αρκαδία με σημαντική προσφορά στον Ελληνισμό και την Πατρίδα μας.

 

ΑΡΘΡΟ 4 – Μέσα

Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρία διατηρεί στενές σχέσεις συνεργασίας με την Α’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων (Ε.Π.Κ.Α.) και επιδιώκει την ενίσχυση και προβολή του έργου των υπηρεσιών αυτών, με κάθε πρόσφορο μέσο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Μεταξύ άλλων για την επίτευξη των στόχων αυτών, η Εταιρία μπορεί: α) Να οργανώνει ομιλίες, διαλέξεις, σεμινάρια, εκδρομές, συνέδρια, καλλιτεχνικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις κ.λπ. β) Να προβαίνει σε έκδοση συγγραμμάτων, μελετών, δημοσιευμάτων, περιοδικών εκδόσεων, παραγωγή ταινιών, βιβλίων που αφορούν ιστορία, λαογραφία, πολιτισμό, τουρισμό, γ) Να λειτουργεί παραδοσιακό καφενείο, δ) Να δημιουργεί εντευκτήριο ξενώνα για να φιλοξενεί στο Παλούμπα καθηγητές, φοιτητές, μαθητές, προκειμένου να μελετήσουν και να βοηθήσουν στην προαγωγή των σκοπών της Εταιρίας. Για όλα τα παραπάνω φροντίζει για την εξεύρεση των αναγκαίων πόρων προκειμένου να προωθηθούν και να ενισχυθούν τα ανωτέρω έργα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΑΡΘΡΟ 5 – Μέλη της Εταιρίας – Εγγραφή μελών

 1. Τα μέλη της Εταιρίας διακρίνονται σε τακτικά, αρωγά και επίτιμα.
 2. Ως Τακτικό Μέλος της Εταιρίας δύναται να εγγραφεί κάθε Έλληνας πολίτης, που δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα.
 3. Αρωγά Μέλη είναι τα φυσικά εκείνα πρόσωπα, που ενδιαφέρονται για τους σκοπούς της Εταιρίας κι επιθυμούν να συμβάλλουν οικονομικά, ηθικά και πνευματικά στην πραγματοποίησή τους.
 4. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προσωπικότητες που παρέχουν σημαντικές υπηρεσίες στην Εταιρία προς ευόδωση των σκοπών της.
 5. Πρόσωπο που ζητεί την εγγραφή του σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες θεωρείται πως ανεπιφύλακτα αποδέχεται το Καταστατικό της Εταιρίας. Για να αποκτήσει την ιδιότητα του μέλους, με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, υποβάλλει σχετική αίτηση στο Δ.Σ., υπογεγραμμένη από δύο (2) τακτικά μέλη. Το Δ.Σ. εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση εγγραφής, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών του.

 

ΑΡΘΡΟ 6 – Υποχρεώσεις – Δικαιώματα τα μελών

 1. Τα τακτικά, αρωγά και επίτιμα μέλη, καταβάλλουν με την εγγραφή τους στην Εταιρία δικαίωμα εγγραφής, καθώς και ετήσια συνδρομή.
 2. Κατά την ίδρυσή της το δικαίωμα εγγραφής καθορίζεται σε πενήντα ευρώ (€ 50,00) και η ετήσια συνδρομή σε τριάντα ευρώ (€ 30,00). Τα ποσά αυτά δύναται να αυξομειωθούν με απόφασης του Δ.Σ. Το Δ.Σ. μπορεί να προτείνει μεγαλύτερη εγγραφή και ετήσια συνδρομή για τα νομικά πρόσωπα, μειωμένη δε εγγραφή και συνδρομή για τα δόκιμα μέλη και για τους εκπαιδευτικούς.
 3. Τα τακτικά μέλη με την είσοδό τους στην Εταιρία έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, όπως και κάθε άλλο δικαίωμα που απορρέει από το παρόν καταστατικό.
 4. Τα επίτιμα και αρωγά μέλη δεν υποχρεούνται στην καταβολή δικαιώματος εγγραφής και ετήσιας συνδρομής, δικαιούνται όμως να μετέχουν σε όλους τις εκδηλώσεις της Εταιρίας και δύνανται να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις.
 5. Άπαντα τα μέλη υποχρεούνται να συμμορφώνονται στις διατάξεις του Καταστατικού, να εκτελούν πρόθυμα και ενσυνείδητα τις εργασίες που τους ανατίθενται, να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρίας και να τηρούν τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΑΡΘΡΟ 7 – Πειθαρχικά – Κυρώσεις

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί την πειθαρχική εξουσία στα μέλη. Πειθαρχικά παραπτώματα είναι τα ακόλουθα:

α) Κάθε παραβίαση από τα μέλη των διατάξεων τον Καταστατικού αυτού ή των αποφάσεων του Δ.Σ. ή διατάξεων εν γένει της περί Σωματείων Νομοθεσίας

β) Η μη έγκαιρη ή καθ’ υποτροπή καθυστέρηση της εκπλήρωσης όλων των εκ του καταστατικού υποχρεώσεών τους ως μέλη.

 1. Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις είναι οι ακόλουθες:

α) Προφορική σύσταση.

β) Έγγραφη σύσταση.

γ) Διαγραφή μέλους.

 1. Η πειθαρχική εξουσία κατά των μελών του Δ.Σ. ασκείται από το Δ.Σ., σε ειδική συνεδρίαση, μη παρισταμένου του κρινομένου μέλους. Κατ’ αυτών επιβάλλονται οι αυτές ως άνω κυρώσεις, δυνάμενης να αποφασισθεί και η διαγραφή από μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΑΡΘΡΟ 8 – Παραίτηση – Διαγραφή μελών

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει ελεύθερα από την Εταιρία αφού υποβάλει έγγραφη παραίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κανένα μέλος δεν μπορεί να διαγραφεί χωρίς να συντρέχει σοβαρός λόγος.  Κάθε μέλος αποβάλλεται από την Εταιρία μετά από απόφαση των δύο τρίτων (2/3) του Δ.Σ. εφόσον:

α) Καταδικάσθηκε με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ατιμωτική πράξη.

β) Επέδειξε ανάρμοστη και ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα του μέλους συμπεριφορά.

γ) Επέδειξε συμπεριφορά αντίθετη προς τούς σκοπούς της Εταιρίας, συνιστάμενη σε σοβαρές παραβάσεις του Καταστατικού ή του Κανονισμού.

δ) Διαπιστώθηκε αρμοδίως έκδηλη αδιαφορία προς τους σκοπούς της Εταιρίας.

Μέλος που διαγράφηκε δύναται να επανεγγραφεί μόνο κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ., που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση με απόφαση των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών αυτής.

Διαγράφονται αυτοδικαίως με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όσα μέλη καθυστερούν τη συνδρομή επί μία τριετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΑΡΘΡΟ 9 – Όργανα Διοίκησης της Εταιρίας

Όργανα της Εταιρίας είναι: α) Η Γενική Συνέλευση των Μελών β) Το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) η Ελεγκτική Επιτροπή. Εταιρία

 

ΑΡΘΡΟ 10 – Γενική Συνέλευση – Αρμοδιότητες

 1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι το κυρίαρχο συλλογικό όργανο της Εταιρίας, συγκροτείται δε από το σύνολο των ταμειακώς ενημερωμένων τακτικών μελών αυτής.
 2. Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι Τακτικές και Έκτακτες.
 3. Οι Τακτικές Συνελεύσεις των μελών συγκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) εντός του 1ου τριμήνου εκάστου έτους.
 4. Τιμής ένεκεν δύνανται να καλούνται από το Δ.Σ. για να συμμετέχουν στην Γ.Σ. τα επίτιμα και αρωγά μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 5. Οι Έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται από το Δ.Σ. της Εταιρίας όσες φορές ήθελε κριθεί αναγκαίο ή εφόσον ζητηθεί εγγράφως από το ένα δέκατο (1/10) των τακτικών μελών, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Στη σχετική αίτηση πρέπει να αναφέρονται απαραιτήτως τα προς συζήτηση θέματα, στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. πρέπει να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. εντός διμήνου από την υποβολή της ως άνω αιτήσεως.
 6. Επικειμένης  Γ.Σ., Τακτικής ή Έκτακτης, το Δ.Σ. προσκαλεί εγγράφως τα μέλη σε τακτή ημερομηνία. Στην έγγραφη αυτή πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται στα γραφεία της Εταιρίας ή αποστέλλεται προς τα μέλη δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν την Συνέλευση. Στην περίπτωση σύγκλησης Έκτακτης Γ.Σ., το Δ.Σ. δύναται επιπλέον να αναγράφει στην πρόσκληση και έτερα θέματα κατά την κρίση του.
 7. Απαγορεύεται κάθε συζήτηση θέματος που δεν αναγράφεται στην Ημερήσια Διάταξη.
 8. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το ένα τέταρτο (1/4) των ταμειακώς ενημερωμένων τακτικών μελών. Ελλείψει απαρτίας η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται εντός οκτώ (8) ημερών, χωρίς άλλη πρόσκληση, οπότε η Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία με οσαδήποτε μέλη κι αν παρίστανται σε αυτήν.
 9. Κατά τις συνερχόμενες κατ’ έτος Τακτικές Γ.Σ. αναγιγνώσκεται η Έκθεση Πεπραγμένων του Δ.Σ. και εγκρίνεται ο απολογισμός και ισολογισμός του έτους που έληξε, όπως και ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους. Επίσης αναγιγνώσκεται η Έκθεση της Επιτροπής Ελεγκτών και εκλέγεται νέα τοιαύτη, όπως και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη αυτής για το ερχόμενο έτος.
 • Η Γ.Σ. προβαίνει με μυστική ψηφοφορία στην εκλογή των τακτικών μελών του Δ.Σ. της Εταιρίας. Υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση στο Δ.Σ. της Ένωσης.

Το Δ.Σ. κατατάσσει τα ονόματα των υποψηφίων κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά στο ψηφοδέλτιο και μεριμνά για την ανάρτηση στο χώρο της Γενικής Συνέλευσης και την προμήθεια των αναγκαίων ψηφοδελτίων, φακέλων, κ.λ.π. για την ψηφοφορία.

Κάθε ψηφοφόρος δύναται κατά την προτίμησή του να σταυροδοτήσει μέχρι και εννέα (9) υποψηφίους για το Δ.Σ. και τρεις (3) για την Επιτροπή Ελεγκτών.

Εκλέγονται δε κατά σειρά επιτυχίας οι εννέα (9) πρώτοι ως τακτικά μέλη και οι υπόλοιποι πέντε (5) ως αναπληρωματικοί. Ομοίως και οι τρεις (3) πρώτοι για την Επιτροπή Ελεγκτών και άλλοι τρεις (3) ως αναπληρωματικοί.

Εάν οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. παραιτηθεί ή εκπέσει του αξιώματός του ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τότε αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα αναπληρωματικό. Ως χρόνος θητείας αυτών θεωρείται ο υπολειπόμενος προς συμπλήρωση του εξελθόντος μέλους χρόνος.

Εάν παραιτήθηκαν ή κωλύονται τόσα μέλη του Δ.Σ. ώστε δεν καθίσταται πλέον δυνατή η συμπλήρωσή του από αναπληρωματικά, τότε η Ε.Ε. και τα εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ. συγκροτούνται σε προσωρινό Δ.Σ. και συγκαλούν έκτακτη Γ.Σ. με μοναδικό θέμα την διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Δ.Σ.

 • Της Γ.Σ. προεδρεύει ο εκάστοτε Πρόεδρος τον Δ.Σ. ή ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού, οι δε αποφάσεις αυτής λαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η Γ.Σ. εκλέγει, δι’ ανατάσεως της χειρός, τον Γραμματέα της. Προκειμένης διενέργειας αρχαιρεσιών εκλέγει και τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, που εποπτεύει τις αρχαιρεσίες μέχρι το πέρας της ψηφοφορίας και συντάσσεται Πρακτικό.
 • Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων για αρχαιρεσίες, για ζητήματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση, για το προσωπικό αυτού, όπως και για οποιοδήποτε θέμα της Ημερήσιας Διάταξης που ήθελε κριθεί σκόπιμο, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
 • Για άπαντα τα λοιπά θέματα, οι αποφάσεις λαμβάνονται δι’ ανατάσεως της χειρός. Για θέματα που αφορούν στην λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη αυτού δεν δικαιούνται ψήφου.

 

ΑΡΘΡΟ 11 – Διεξαγωγή της Γεν. Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται το πρώτο τρίμηνο κάθε χρόνου, εκτάκτως δε όταν το θεωρήσει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει εγγράφως με αίτηση, που θα ορίζει και τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης, τουλάχιστον το ένα τέταρτο (1/4) των τακτικών μελών, που είναι ταμειακώς ενημερωμένα. Η πρόσκληση για κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να περιλαμβάνει τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και γίνεται με ατομικές έγγραφες προσκλήσεις, που αποστέλλονται ταχυδρομικώς στα μέλη δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη Συνέλευση ή με δημοσίευση σε ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της συνεδρίας και δύο ψηφολέκτες. Τα επίτιμα και αρωγά μέλη μπορούν να παρίστανται, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Απαρτία υπάρχει όταν παρίσταται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) των μελών που είναι ταμειακώς ενημερωμένα.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι, χωρίς νέα ειδοποίηση, αλλά με ανακοίνωση του Προέδρου της, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες το αργότερο, οπότε θεωρείται έγκυρη με οποιοδήποτε αριθμό παρισταμένων ταμειακώς ενημερωμένων μελών. Κάθε παριστάμενο τακτικό μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει με έγγραφη εξουσιοδότηση μόνο ένα άλλο μέλος και να ψηφίσει γι’ αυτό. Τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται κάθε χρόνο να εξουσιοδοτούν ένα φυσικό πρόσωπο που θα παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις. Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, αφού λάβει γνώση των πεπραγμένων του Δ.Σ. και της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής απαλλάσσει από την ευθύνη τους τα μέλη του Δ.Σ. και εγκρίνει ή όχι τον απολογισμό του έτους που πέρασε και τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους. Κάθε τρία (3) χρόνια η τακτική Γενική Συνέλευση προβαίνει σε αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Αποφάσεις για θέματα που δεν είναι γραμμένα στην πρόσκληση είναι άκυρες.

 

ΑΡΘΡΟ 12 – Διοικητικό Συμβούλιο – Αρμοδιότητες – Συγκρότηση

 1. Η Εταιρία διοικείται από το Δ.Σ., το οποίο αποτελείται από εννέα (9) μέλη, ήτοι τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και πέντε (5) Συμβούλους.
 2. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής.
 3. Με την λήξη της Γενικής Συνελεύσεως το νέο Δ.Σ. συνέρχεται εντός οκτώ (8) ημερών για την ανάδειξη τον νέου Προεδρείου και συγκροτείται σε Σώμα, το οποίο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.
 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Ασκεί την διοίκηση της Εταιρίας.

β) Εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

γ) Ενεργεί όλες τις πράξεις, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση, κατά τον επωφελέστερο τρόπο, των επιδιώξεων της Εταιρίας, όπως για την συντήρηση, επαύξηση και εξασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της.

δ) Ασκεί την πειθαρχική εξουσία επί των μελών.

ε) Εφόσον οι ανάγκες το επιβάλλουν, το Δ.Σ., κατά πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών αυτού, δύναται να αποφασίζει την πρόσληψη προσωπικού, καθορίζοντας και την αντιμισθία αυτού, όπως και την μορφή της συμβάσεως.

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις μία φορά το μήνα και σε ημέρα που καθορίζεται με απόφασή του. Εκτάκτως δε συνέρχεται όσες φορές αυτό κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή ζητηθεί από το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των μελών αυτού. Σε κάθε σύγκληση προσκαλούνται εγγράφως τα μέλη του Δ.Σ., κοινοποιούμενης και της ημερησίας διατάξεως της συνεδριάσεως.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες τουλάχιστον πέντε (5) από τα μέλη του. Επικυρώνει τα πρακτικά της προηγουμένης συνεδριάσεως, συζητεί επί υφισταμένων ή τιθέμενων θεμάτων από τα μέλη του και τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από όλους τους παρευρισκόμενους στην συνεδρίαση των μελών.
 3. Τις συζητήσεις κατευθύνει ο Πρόεδρος και εν απουσία του ο Αντιπρόεδρος κι αν τούτος κωλύεται ο πρώτος πλειοψηφείσας Σύμβουλος. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι αποφάσεις επί προσωπικών ζητημάτων λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
 4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις κατά σειρά τακτικές συνεδριάσεις, καίτοι έχει προσηκόντως προσκληθεί, λογίζεται ως παραιτηθέν και αφού ειδοποιηθεί σχετικώς, αντικαθίσταται με το πρώτο κατά σειράν αναπληρωματικό μέλος. Η διαγραφή του από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται με ειδική απόφαση αυτού, που λαμβάνεται σε τακτική συνεδρίασή του, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 5. Το Δ.Σ. δύναται, όσες φορές κρίνει σκόπιμο, να συγκροτεί Επιτροπές ή Ομάδες εργασίας από τα μέλη του ή και από τα μέλη της Εταιρίας ή κατά περίπτωση και από άλλα μη μέλη αυτής, στις οποίες αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων καθηκόντων ή την εκτέλεση ειδικών έργων.

 

ΑΡΘΡΟ 13 – Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρία σε όλες τις σχέσεις αυτής ενώπιον πάσης δικαστικής, διοικητικής αρχής, Νομικών Προσώπων εν γένει ή οιασδήποτε άλλης Αρχής.

β) Συμβάλλεται εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρίας, κατόπιν αποφάσεως τον Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως, διορίζοντας εάν παρίσταται ανάγκη και πληρεξουσίους δικηγόρους.

γ) Συγκαλεί την Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδριάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.

δ) Προΐσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις τον Διοικητικού Συμβουλίου και θέτει τα θέματα που συζητήθηκαν σε ψηφοφορία.

ε) Υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων καθώς και όλα τα έγγραφα της Εταιρίας, τα οποία συνυπογράφει και ο Γενικός Γραμματέας.

στ) Ελέγχει το Ταμείο και εντέλλεται, δυνάμει χρηματικών ενταλμάτων, τα οποία συνυπογράφει και ο Γενικός Γραμματέας, τις κατά τον προϋπολογισμό ή τις κατ’ εξουσιοδότηση του Δ.Σ. εγκρινόμενες πληρωμές.

ζ) Λογοδοτεί ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως για τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το Καταστατικό.

η) Ασκεί την ανώτατη εποπτεία σε όλες τις λειτουργίες και υποχρεώσεις της Εταιρίας, επιμελείται την τήρηση των διατάξεων του Καταστατικού και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.

 1. Ο Πρόεδρος δύναται, με την έγκριση τον Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτει την άσκηση μέρους των καθηκόντων του στον Αντιπρόεδρο ή σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση παραίτησης του Προέδρου, αυτός αντικαθίσταται προσωρινά από τον Αντιπρόεδρο, εκλέγεται δε από το Διοικητικό Συμβούλιο νέος Πρόεδρος μετά την συμπλήρωση του Δ.Σ., από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.

 

ΑΡΘΡΟ 14 – Αντιπρόεδρος

Τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και  σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού ο πρώτος πλειοψηφείσας Σύμβουλος. Η αναπλήρωση αφορά σε όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Προέδρου. Στον Αντιπρόεδρο δύναται να ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο η εποπτεία του Ταμείου, όπως και κάθε άλλου συναφούς θέματος.

 

ΑΡΘΡΟ 15 – Γενικός Γραμματέας

Ο Γενικός Γραμματέας προΐσταται της Γραμματείας και διευθύνει τις εργασίες της. Τηρεί το μητρώο των μελών της Εταιρίας, το αρχείο, το πρωτόκολλο, τους φακέλους των εγγράφων που χρησιμοποιούνται, τα διάφορα βιβλία, τις σφραγίδες  της Εταιρίας και επιμελείται την διαφύλαξή τους. Διεξάγει την αλληλογραφία της Εταιρίας, προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο, όπως και τα χρηματικά εντάλματα και μεριμνά για την σφράγισή τους. Κανένα έγγραφο που αφορά την Εταιρία δεν δύναται να δημοσιεύεται χωρίς προηγουμένη ειδική άδεια του Προέδρου και τον Γενικού Γραμματέως. Επίσης μεριμνά μαζί με τον Πρόεδρο για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και για την αποστολή των σχετικών προσκλήσεων των εκάστοτε συνεδριάσεων.

 

ΑΡΘΡΟ 16 – Ταμίας

α) Ο Ταμίας διαχειρίζεται την περιουσία της Εταιρίας, ενεργώντας κάθε είσπραξη με αριθμημένες διπλότυπες αποδείξεις ή γραμμάτια εισπράξεως, θεωρημένα από τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή τους.

β) Ενεργεί κάθε πληρωμή με χρηματικά εντάλματα, υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, βάσει νομίμων δικαιολογητικών (αποδείξεων, τιμολογίων, πρωτοκόλλων, κ.λ.π.) , κατόπιν εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Μεριμνά για την καλή διαφύλαξη των εισπραττόμενων χρημάτων με την ατομική του ευθύνη και φροντίζει για την έγκαιρη κατάθεση αυτών στην Τράπεζα ή Τράπεζες σε λογαριασμό ή λογαριασμούς, σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις και τις αποφάσεις τον Διοικητικού Συμβουλίου, κρατώντας στο Ταμείο για τις τρέχουσες ανάγκες ποσό που καθορίζεται από το εκάστοτε Δ.Σ.

δ) Λογοδοτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά διαστήματα καθοριζόμενα από αυτό και υποβάλλει αναλυτική ταμιακή κατάσταση, παρέχοντας κάθε εξήγηση για την πορεία των οικονομικών της Εταιρίας.

ε) Μεριμνά για την σύνταξη και παράδοση στον Πρόεδρο εγκαίρως της ετησίας αναλυτικής εκθέσεως επί της οικονομικής και ταμειακής καταστάσεως μετά τον προϋπολογισμό και απολογισμό της ληξάσης χρήσεως, και υποβάλει αυτές στην ετήσια Γενική Συνέλευση και στον έλεγχο της Διαχειρίσεως από τους ελεγκτές.

στ) Μεριμνά για την πραγματοποίηση των εισπράξεων της Εταιρίας και είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε ανωμαλία ή ατασθαλία ως προς την διαχείριση των οικονομικών της.

Τον Ταμία, σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος, αναπληρώνει ένας (1) από τους Συμβούλους, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΑΡΘΡΟ 17 – Επιτροπή Ελεγκτών

Την διαχείριση των οικονομικών από το Δ.Σ. και το Ταμείο της Εταιρίας παρακολουθεί και ελέγχει τριμελής Επιτροπή Ελεγκτών, με δύο (2) αναπληρωματικούς, η οποία εκλέγεται ανά τριετία από την Γ.Σ. Τα μέλη της Επιτροπής Ελεγκτών δεν δύνανται να μετέχουν συγχρόνως και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε χρόνο και μέχρι τη λήξη της θητείας της, καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση για την οικονομική κατάσταση της Εταιρίας και την ταμειακή διαχείριση του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια του προηγούμενου σωματειακού έτους.

 

ΑΡΘΡΟ 18 – Επιτροπές εργασίας

Το Δ.Σ. δικαιούται να καταρτίζει επιστημονικές, οργανωτικές και άλλες επιτροπές ή Ομάδες Εργασίας, που συγκροτούνται από μέλη της Εταιρίας όλων των κατηγοριών και ειδικούς επιστήμονες. Με την ίδια απόφαση, το Δ.Σ. ορίζει το συντονιστή κάθε Επιτροπής ή Ομάδας, ενώ τα υπόλοιπα όργανά της εκλέγονται από τα μέλη της επιτροπής ή της ομάδας. Στις Επιτροπές και στις Ομάδες το Δ.Σ. μπορεί να αναθέσει τη φροντίδα ορισμένων από τους σκοπούς της Εταιρίας. Σε καμιά περίπτωση οι Επιτροπές και οι Ομάδες εργασίας δεν μπορούν με τις αποφάσεις τους να υποκαθιστούν το Δ.Σ. και ιδίως να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για την Εταιρία με Υπηρεσίες, Οργανισμούς κ.λπ., έξω από αυτήν. Ο τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών ρυθμίζεται από εσωτερικούς Κανονισμούς ή αποφάσεις τον Δ.Σ. Οι Επιτροπές και οι Ομάδες δεν δικαιούνται ν’ αλληλογραφούν με δημόσιες αρχές, οργανώσεις κ.λπ., εκτός αν τους έχει δοθεί ειδική εντολή από το Δ.Σ. Τα μέλη του Δ.Σ. δικαιούνται να παρίστανται στις συνεδρίες των Επιτροπών και Ομάδων και να εκφράζουν γνώμες στα συζητούμενα θέματα, χωρίς δικαίωμα ψήφου στις αποφάσεις τους, εκτός εάν συμμετέχουν σε αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΑΡΘΡΟ 19 – Πόροι της Εταιρίας

Πόροι της Εταιρίας είναι:

α) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών.

β) Η ετήσια συνδρομή των μελών φυσικών ή νομικών προσώπων.

γ) Πρόσοδοι από τυχόν περιουσία της Εταιρίας.

δ) Έσοδα από εκδόσεις της Εταιρίας.

ε) Έσοδα από εκδηλώσεις της Εταιρίας.

στ) Δωρεές ή χορηγίες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή παραχωρήσεις ακινήτων.

ζ) Επιχορηγήσεις, κρατικές και νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου από την Ελλάδα ή την αλλοδαπή, που γίνονται δεκτές πάντα όπως ορίζει ο νόμος.

 

ΑΡΘΡΟ 20 – Τηρητέα στοιχεία και βιβλία

Τα βιβλία, τα οποία πρέπει να τηρούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι τα κάτωθι:

α) Μητρώο των μελών της Εταιρίας.

β) Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

γ) Βιβλία πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Λογιστικά βιβλία, ήτοι βιβλίο Ταμείου, στελέχη διπλοτύπων αποδείξεων ή γραμματίων εισπράξεων, ενταλμάτων πληρωμής και λοιπών νομίμων δικαιολογητικών.

ε) Βιβλίο Δωρητών και Ευεργετών.

στ) Κάθε άλλο στοιχείο, που κρίνεται απαραίτητο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΑΡΘΡΟ 21 – Περιουσία

Περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας, μπορούν να είναι ακίνητα από δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων ή παραχωρήσεις για χρήση προς επίτευξη των σκοπών της Εταιρίας, καθώς και κινητά αντικείμενα κάθε είδους (έπιπλα, σκεύη και κάθε άλλο υλικό κ.λπ.), που περιέρχονται στην κυριότητά της. Η περιουσία της Εταιρίας δεν μπορεί να διατεθεί ή να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που προβλέπει το Καταστατικό ή για σκοπούς κερδοσκοπικούς, ούτε να αποτελέσει αντικείμενο συμμετοχής σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Η απαγόρευση αυτή δεν αφορά την έκδοση βιβλίων, περιοδικών και άλλων εντύπων, που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους σκοπούς της Εταιρίας.

 

ΑΡΘΡΟ 22 – Δωρητές και Ευεργέτες

 1. Με απόφαση του Δ.Σ., που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών αυτού, ανακηρύσσονται Δωρητές και Ευεργέτες, μέλη της Εταιρίας ή άλλες προσωπικότητες, που προσφέρουν υπέρ της Εταιρίας αξιόλογα χρηματικά ποσά ή άλλη παροχή σε ακίνητα.
 2. Ομοίως κατά την αυτήν διαδικασία, ανακηρύσσονται Δωρητές και Ευεργέτες μέλη της Εταιρίας ή άλλες προσωπικότητες, που προσφέρουν διάφορα πολύτιμα αντικείμενα, έγγραφα, βιβλία, κ.λ.π. υπέρ της Εταιρίας. Τα ονόματα των ως άνω Δωρητών και Ευεργετών της Εταιρίας μνημονεύονται απαραιτήτως στην κατ’ έτος αναγιγνωσκομένη Έκθεση των Πεπραγμένων τον Συλλόγου ενώπιον της Γ.Σ.
 3. Το Δ.Σ. επιφυλάσσεται με απόφασή του να αναρτήσει εντός των Γραφείων της Εταιρίας, τιμητικό πίνακα, όπου αναγράφονται τα ονόματα απάντων των ανωτέρω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΑΡΘΡΟ 23

Το σωματειακό έτος συμπίπτει με το ημερολογιακό.

 

ΑΡΘΡΟ 24

Τα πρόσωπα που συγκροτούν το Δ.Σ., την Ελεγκτική Επιτροπή ή άλλες επιτροπές δεν έχουν δικαίωμα σε αντιμισθία. Το αξίωμά τους είναι τιμητικό. Δικαιούνται όμως αποζημίωση και έξοδα για κίνηση και παράσταση, όταν ασχολούνται με υποθέσεις της Εταιρίας και μετακινούνται γι’ αυτές.

 

ΑΡΘΡΟ 25

Η Εταιρία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών της συνεργάζεται με παρεμφερείς συλλόγους και μπορεί να είναι μέλος σε ευρύτερες ομοσπονδιακές οργανώσεις ανάλογου αντικειμένου.

 

ΑΡΘΡΟ 26 – Διάλυση της Εταιρίας

Η Εταιρία διαλύεται σε περίπτωση μειώσεως του αριθμού των μελών αυτής κάτω από τον από το Νόμο προβλεπόμενο αριθμό. Δύναται επίσης να διαλύεται οποτεδήποτε αποφασισθεί από την Γ.Σ., εφόσον παρίστανται οι μισοί πλέον ενός των ταμιακώς ενημερωμένων μελών της και με απόφαση, που λαμβάνεται από την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρισταμένων. Μετά την απόφαση διαλύσεως της Εταιρίας, η Γ.Σ. εκλέγει τρεις (3) εκκαθαριστές, οι οποίοι προβαίνουν στην εκκαθάριση της περιουσίας της Εταιρίας κατά νόμο, αποφασίζοντας και ενεργώντας κατά πλειοψηφία.

 

ΑΡΘΡΟ 27 – Τροποποίηση του Καταστατικού

Τροποποίηση του Καταστατικού αυτού καθώς και η διάλυση της Εταιρίας πρέπει να αποφασιστεί από έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην οποία είναι υποχρεωτική η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον των ταμειακώς ενημερωμένων τακτικών μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

 

ΑΡΘΡΟ 28

Μετά την εγγραφή του Καταστατικού αυτού στα βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Τρίπολης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συμπληρούται από τους επιλαχόντες συμβούλους της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης.

 

ΑΡΘΡΟ 29

Το παρόν Καταστατικό, που αποτελείται μαζί με το άρθρο αυτό από είκοσι εννέα (29) άρθρα συζητήθηκε και ψηφίστηκε, κατ’ άρθρο και στο σύνολο και τελικά εγκρίθηκε από τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη την 28-3-2014, στα γραφεία της Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε.,  όπου την ίδια ημέρα εξέλεξαν προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εξουσιοδοτείται να αποδεχθεί τροποποιήσεις ή προσθήκες των διατάξεων του παρόντος, οι οποίες τυχόν θα υποδειχθούν από την αρμόδια Δικαστική Αρχή κατά την έγκρισή του.

Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία λήγει τον πρώτο Ιανουάριο από την έγκριση του παρόντος από το αρμόδιο Δικαστήριο, που υποχρεωτικά θα γίνει και η πρώτη Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, εξουσιοδοτείται και ενεργεί ό,τι χρειάζεται για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρίας.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014

ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ

 1. Πλαπούτας Κωνσταντίνος του Γεωργίου, επιχειρηματίας, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Σαλαμίνος αριθ. 60,
 2. Θανοπούλου – Χριστοπούλου Ελένη του Δημήτριου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γορτυνίας, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Ζήρειας αριθ. 1,
 3. Λιακόπουλος Αλέξανδρος του Βασιλείου, συνταξιούχος, κάτοικος Πετραλώνων Αττικής, οδός Κυκλώπων αριθ. 21,
 4. Κατσούλας Γεώργιος του Βασιλείου, επιχειρηματίας, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, Λεωφ. Πηγής αριθ. 29,
 5. Ηλιόπουλος Βασίλειος του Γεωργίου, μηχανικός, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής, οδός Μονεμβασιάς αριθ. 53,
 6. Γκίνη Ευθυμία του Γρηγορίου, καθηγήτρια, κάτοικος Ντράφι Πικερμίιου Αττικής, οδός Λεοντίου αριθ. 46,
 7. Αργυρόπουλος Λεωνίδας του Κων/νου, επιχειρηματίας, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Ελασσώνας αριθ. 46,
 8. Πραχάλιας Γεώργιος του Θεοδώρου, στρατιωτικός μηχανικός κάτοικος Φυλής Αττικής, οδός Ηρακλέους αριθ. 10 & Πεισιστράτου,
 9. Μητροπούλου Λαμπρινή του Κανέλλου, μάρκετ πωλήσεων, κάτοικος Ιλίου Αττικής, οδός Νέστορος αριθ. 62,
 10. Κουμουτσάρης Αναστάσιος του Ιωάννη, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Χαρ. Τρικούπη αριθ. 57,
 11. Διαμαντοπούλου Μαρίνα του Δημητρίου, Αντιδήμαρχος Δήμου Γορτυνίας, κάτοικος Σέρβου Γορτυνίας
 12. Θανόπουλος Αλέξανδρος του Παναγιώτη, αρχιτέκτων μηχανικός, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Ζήρειας αριθ. 1,
 13. Δημητρακόπουλος Σταύρος του Ανδρέα, δικηγόρος, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Δρίσκου αριθ. 31,
 14. Ηλιόπουλος Παρασκευάς του Βασιλείου, οικονομολόγος, κάτοικος Πειραιά, οδός Αγ. Παρασκευής αριθ. 27,
 15. Ηλιόπουλος Παναγιώτης του Ιωάννη, καθηγητής Πανεπιστημίου Τριπόλεως, κάτοικος Τριπόλεως Αρκαδίας, οδός Παλλαντίου αριθ. 44,
 16. Λιακόπουλος Ηλίας του Ιωάννη, υπάλληλος, κάτοικος Ιλίου Αττικής, οδός Νέστορος αριθ. 62,
 17. Λιακοπούλου Θεοδώρα του Ιωάννη, φιλόλογος, κάτοικος Ιλίου Αττικής, οδός Γρηγορίου Ε’,
 18. Παπαχρήστου Ιωάννης του Δημητρίου, συνταξιούχος, κάτοικος Νέου Ψυχικού, οδός Ερν. Εμπράρ αριθ. 8,
 19. Τσιώκος Γεώργιος του Δημητρίου, σκηνοθέτης, κάτοικος Αθηνών, οδός Ακαρνανίας αριθ.15 – Αμπελόκηποι,
 20. Τσιώκος Νικόλαος του Δημητρίου, επιχειρηματίας, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Κυδωνίων αριθ. 22,
 21. Μπερδούσης Δημήτριος, δάσκαλος, κάτοικος Τριπόλεως Αρκαδίας, οδός Παλλαντίου αριθ. 21,
 22. Λαϊνόπουλος Νικόλαος του Θεοδώρου, δικηγόρος, κάτοικος Πύργου Ηλείας, οδός Παπαφλέσσα αριθ. 5,
 23. Αποστολόπουλος Ευθύμιος του Κανέλλου, συνταξιούχος Γεν. Δ/ντής Υπουργείου Τουρισμού, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής, οδός Θρασυβούλου αριθ. 21,
 24. Χριστόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου, φοροτεχνικός, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Κουντουριώτου αριθ. 40,
 25. Ιωάννου Έλενα του Γεωργίου, ιατρός, κάτοικος Κόρινθου, οδός Αδειμάντου αριθ. 40,
 26. Καραπαναγιώτης Χρήστος του Αθανασίου, μηχανολόγος, κάτοικος Πειραιά, οδός Αϊδινίου αριθ. 31,
 27. Διαμαντοπούλου Χρυσούλα του Δημητρίου, υπάλληλος, κάτοικος Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Βίτσι αριθ. 314

 

Advertisements